หน้าแรก วิเคราะห์ผู้เรียน ครูสามารถ
หน้าแรก
ครูสามารถ
ผลงานภาคภูมิใจ
การพัฒนาตนเอง

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
การโปรแกรมเบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
งานกราฟิก
ออกแบบผลิตภัณฑ์
โปรแกรมตารางคำนวณ
KidBright

Username:
Password:
สมัครสมาชิก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติการทำงาน

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/วิทยฐานะ เงินเดือน
13 พฤษภาคม 2526 ครู 2 โรงเรียนช่องพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี 2,205
14 ตุลาคม 2528 อาจารย์ 1 โรงเรียนช่องพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี 2,765
1 ตุลาคม 2535 อาจารย์ 2 โรงเรียนช่องพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี 7,940
1 ตุลาคม 2547 อาจารย์ 3 โรงเรียนช่องพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี 20,770
1 เมษายน 2548 ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี 21,760
1 เมษายน 2559 ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี 52,060Home Remedies For Wrinkles

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนโพธาวัฒาเสนี
มัธยมศึกษาเขต 8
ครูบ้านนอกดอทคอม
สภานักเรียนโรงเรียนโพธาฯ
TextBook
เฟสบุ๊คครูสามารถ

E-MAIL : samart@photha.ac.th | spenglao@hotmail.com