หน้าแรก วิเคราะห์ผู้เรียน ครูสามารถ
หน้าแรก
ครูสามารถ
รางวัลภาคภูมิใจ
การพัฒนาตนเอง

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
การโปรแกรมเบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
งานกราฟิก
ออกแบบผลิตภัณฑ์
โปรแกรมตารางคำนวณ
KidBright

Username:
Password:
สมัครสมาชิก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รางวัลภาคภูมิใจ

ปี พ.ศ. รางวัล หน่วยงาน
2554 ครูสอนดี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)
2555 หนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2557 ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2557 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2557 คุรุสดุดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2559 ครูดีที่หนูรัก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาHome Remedies For Wrinkles

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนโพธาวัฒาเสนี
มัธยมศึกษาเขต 8
ครูบ้านนอกดอทคอม
สภานักเรียนโรงเรียนโพธาฯ
TextBook
เฟสบุ๊คครูสามารถ

E-MAIL : samart@photha.ac.th | spenglao@hotmail.com