หน้าแรก วิเคราะห์ผู้เรียน ครูสามารถ
หน้าแรก
ครูสามารถ
รางวัลภาคภูมิใจ
การพัฒนาตนเอง

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
การโปรแกรมเบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
งานกราฟิก
ออกแบบผลิตภัณฑ์
โปรแกรมตารางคำนวณ
KidBright

Username:
Password:
สมัครสมาชิก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตนเอง

วัน เดือน ปี หัวข้ออบรม/สัมมนา หน่วยงาน
13-16 มีนาคม 2561 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 มีนาคม 2551 DC : Curriculum for a Change into Thailand 4.0 ปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางใหม่ พลิกโฉมสังคมไทย ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
24 เมษายน 2561 MakeCode Thailand 2018 Microsoft Innovative Educator
19-22 เมษายน 2561 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อก้าวไปสู่ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
26-28 พฤษภาคม 2561 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒฯครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เรือนวารี รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี/โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
23 มิถุนายน 2561 พัฒนาบุคลากรปฏิรูปสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 โดยกระบวนการชุมชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning. Community (PLC) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
14-15,21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์ หน่วยพัฒนาครูสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 KidBright Workshop for School Trainer คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
16-18 มกราคม พ.ศ. 2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแสดงนิทรรศการ “สร้างเด็กไทย 4.0” การศึกษาไร้พรมแดน งานวันครู 2562 กระทรวงศึกษาธิการ
20 มกราคม พ.ศ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
26-27 มกราคม พ.ศ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่องกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ “การสอนปัญญาประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษา” มหาวิทยาลัยกรุงเทพHome Remedies For Wrinkles

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนโพธาวัฒาเสนี
มัธยมศึกษาเขต 8
ครูบ้านนอกดอทคอม
สภานักเรียนโรงเรียนโพธาฯ
TextBook
เฟสบุ๊คครูสามารถ

E-MAIL : samart@photha.ac.th | spenglao@hotmail.com