หน้าแรก วิเคราะห์ผู้เรียน ครูสามารถ
หน้าแรก
ครูสามารถ
ผลงานภาคภูมิใจ
การพัฒนาตนเอง

◊ การสร้างภาพเคลื่อนไหว
   • คำอธิบายรายวิชา
   • แบบทดสอบก่อนเรียน
   • หน่วยที่ 1 รู้จักกับโปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว
   • หน่วยที่ 2 การสร้างภาพกราฟิก ซิมโบล และสร้างข้อความ
   • หน่วยที่ 3 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
   • หน่วยที่ 4 การนำไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอ ประกอบภาพเคลื่อนไหว
   • หน่วยที่ 5 Action Script
   • หน่วยที่ 6 การจัดเก็บและเผยแพร่ชิ้นงาน
   • หน่วยที่ 7 โครงงานคอมพิวเตอร์
การโปรแกรมเบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
งานกราฟิก
ออกแบบผลิตภัณฑ์
โปรแกรมตารางคำนวณ

Username:
Password:
สมัครสมาชิก

การสร้างภาพเคลื่อนไหว

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษา พื้นฐานโปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพกราฟิก การสร้างข้อความ การใช้งาน Symbol และLibrary การสร้างภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว การนำไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอประกอบภาพเคลื่อนไหว การใช้ Action Script พื้นฐาน การเผยแพร่ชิ้นงาน
       ปฏิบัติ การสร้างภาพกราฟิก การสร้างข้อความ การใช้งาน Symbol และLibrary การสร้างภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว การนำไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอประกอบภาพเคลื่อนไหว การใช้ Action Script พื้นฐาน การเผยแพร่ชิ้นงาน
       เพื่อ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม


ผลการเรียนรู้
       1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและกระบวนการในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)
       2. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
       3. ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างภาพกราฟิก ซิมโบลและสร้างข้อความ
       4. สร้างและบอกขั้นตอนในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) แบบ Frame by Frame
       5. สร้างและบอกขั้นตอนในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) แบบ Classic Tween
       6. สร้างและบอกขั้นตอนในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) แบบ Shape Tween
       7. สร้างและบอกขั้นตอนในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) แบบ Motion Tween
       8. นำไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอประกอบภาพเคลื่อนไหว
       9. เขียน Action Script เบื้องต้น
       10. บอกขั้นตอนการจัดเก็บและการเผยแพร่ชิ้นงาน
       11. สร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

Home Remedies For Wrinkles

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนโพธาวัฒาเสนี
มัธยมศึกษาเขต 8
ครูบ้านนอกดอทคอม
สภานักเรียนโรงเรียนโพธาฯ
TextBook
เฟสบุ๊คครูสามารถ

E-MAIL : samart@photha.ac.th | spenglao@hotmail.com