หน้าแรก วิเคราะห์ผู้เรียน ครูสามารถ
หน้าแรก
ครูสามารถ
ผลงานภาคภูมิใจ
การพัฒนาตนเอง

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
◊ การโปรแกรมเบื้องต้น
   • คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
งานกราฟิก
ออกแบบผลิตภัณฑ์
โปรแกรมตารางคำนวณ

Username:
Password:
สมัครสมาชิก

การโปรแกรมเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษา ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม การเขียนขั้นตอนวิธี และการเขียนลำดับผังงาน โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ การเลือกทำตามเงื่อนไข โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ การสร้างฟังก์ชั่น
       ปฏิบัติ การโปรแกรม การเขียนขั้นตอนวิธี และการเขียนลำดับผังงาน โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ การเลือกทำตามเงื่อนไข โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ การสร้างฟังก์ชั่น
       เพื่อ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการโปรแกรมเบื้องต้นอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม


ผลการเรียนรู้
       1. อธิบายภาษา คอมพิวเตอร์และขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้
       2. เขียนขั้นตอนวิธีและลำดับผังงานได้
       3. อธิบายโครงสร้างภาษาและเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้นได้
       4. อธิบายและกำหนดประเภทของข้อมูล ตัวแปร นิพจน์และตัวดำเนินการ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
       5. อธิบายและเขียนโปรแกรมการใช้คำสั่งแบบเลือกทำตามเงื่อนไขได้
       6. อธิบายและเขียนโปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำได้
       7. อธิบายความหมาย สร้างฟังก์ชั่นและเรียกใช้ฟังก์ชั่นได้
       8. สร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

Home Remedies For Wrinkles

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนโพธาวัฒาเสนี
มัธยมศึกษาเขต 8
ครูบ้านนอกดอทคอม
สภานักเรียนโรงเรียนโพธาฯ
TextBook
เฟสบุ๊คครูสามารถ

E-MAIL : samart@photha.ac.th | spenglao@hotmail.com