หน้าแรก วิเคราะห์ผู้เรียน ครูสามารถ
หน้าแรก
ครูสามารถ
ผลงานภาคภูมิใจ
การพัฒนาตนเอง

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
การโปรแกรมเบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
◊ งานกราฟิก
   • คำอธิบายรายวิชา
   • แบบทดสอบก่อนเรียน
   • หน่วยที่ 1 บทบาทและประโยชน์ของงานกราฟิก
   • หน่วยที่ 2 หลักการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน
   • หน่วยที่ 3 เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมกราฟิก
   • หน่วยที่ 4 สร้างงานกราฟิกได้อย่างหลากหลาย
   • หน่วยที่ 5 ออกแบบชิ้นงานให้สวยงาม และสร้างสรรค์
   • หน่วยที่ 6 นำเสนอผลงานกราฟิก
ออกแบบผลิตภัณฑ์
โปรแกรมตารางคำนวณ

Username:
Password:
สมัครสมาชิก

งานกราฟิก

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน
       ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ใช้กระบวนการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
       เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่า มีทักษะในการสร้างชิ้นงาน และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผลงานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี


ผลการเรียนรู้
       1. รู้และเข้าใจบทบาทและประโยชน์ของงานกราฟิก
       2. รู้และเข้าใจหลักการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน
       3. ใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมกราฟิกได้อย่างเหมาะสม
       4. สร้างงานกราฟิกได้อย่างหลากหลาย
       5. ใช้โปรแกรมกราฟิกออกแบบชิ้นงานให้สวยงาม และสร้างสรรค์
       6. นำเสนอผลงานกราฟิกสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Home Remedies For Wrinkles

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนโพธาวัฒาเสนี
มัธยมศึกษาเขต 8
ครูบ้านนอกดอทคอม
สภานักเรียนโรงเรียนโพธาฯ
TextBook
เฟสบุ๊คครูสามารถ

E-MAIL : samart@photha.ac.th | spenglao@hotmail.com