หน้าแรก วิเคราะห์ผู้เรียน ครูสามารถ
หน้าแรก
ครูสามารถ
ผลงานภาคภูมิใจ
การพัฒนาตนเอง

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
การโปรแกรมเบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
งานกราฟิก
◊ ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • คำอธิบายรายวิชา
   • แบบทดสอบก่อนเรียน
   • หน่วยที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
   • หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์
   • หน่วยที่ 3 การวาดโครงร่างชิ้นงาน
   • หน่วยที่ 4 การออกแบบและสร้างชิ้นงาน
   • หน่วยที่ 5 ประยุกต์การสร้างชิ้นงาน
   • หน่วยที่ 6 การนำเสนอและเผยแพร่ชิ้นงาน
โปรแกรมตารางคำนวณ

Username:
Password:
สมัครสมาชิก

ออกแบบผลิตภัณฑ์

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาอธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบโครงร่างด้วยโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี การนำเสนอออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพื่อเลือก ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมประยุกต์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
       อธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกทักษะการเรียกใช้งานโปรแกรม กลุ่มแถบเครื่องมือต่างๆ และส่วนประกอบภายในโปรแกรม การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมเพื่อออกแบบและสร้างชิ้นงาน แก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน ด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
       เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการสร้างชิ้นงานตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง


ผลการเรียนรู้
       1. อธิบายความหมายของการออกแบบได้
       2. บอกคุณสมบัติและองค์ประกอบของของผลิตภัณฑ์ที่ดี
       3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์
       4. สามารถเลือกใช้กลุ่มเครื่องมือในการสร้างรูปทรงพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
       5. อธิบายขั้นตอนการสร้างชิ้นงานด้วยชุดเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์
       6. สร้างชิ้นงาน และตกแต่งชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
       7. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
       8. ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง
       9. นำเสนอชิ้นงานด้วยโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ได้

Home Remedies For Wrinkles

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนโพธาวัฒาเสนี
มัธยมศึกษาเขต 8
ครูบ้านนอกดอทคอม
สภานักเรียนโรงเรียนโพธาฯ
TextBook
เฟสบุ๊คครูสามารถ

E-MAIL : samart@photha.ac.th | spenglao@hotmail.com