หน้าแรก วิเคราะห์ผู้เรียน ครูสามารถ
หน้าแรก
ครูสามารถ
ผลงานภาคภูมิใจ
การพัฒนาตนเอง

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
การโปรแกรมเบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
งานกราฟิก
ออกแบบผลิตภัณฑ์
◊ โปรแกรมตารางคำนวณ
   • คำอธิบายรายวิชา
   • แบบทดสอบก่อนเรียน
   • หน่วยที่ 1 หลักการและองค์ประกอบของตารางทำงาน
   • หน่วยที่ 2 การใช้งานโปรแกรมตารางทำงาน
   • หน่วยที่ 3 การกำหนดรูปแบบ และการจัดการข้อมูล
   • หน่วยที่ 4 แผนภูมิ
   • หน่วยที่ 5 ฟังก์ชัน
   • หน่วยที่ 6 เรียงลำดับและค้นหาข้อมูล
   • หน่วยที่ 7 ชิ้นงานคอมพิวเตอร์

Username:
Password:
สมัครสมาชิก

โปรแกรมตารางคำนวณ

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาหลักการของตารางทำงาน การคำนวณบนตารางทำงาน รูปแบบของงานที่อยู่บนตารางทำงาน การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ การจัดรูปแบบชิ้นงาน การสร้างแผนภูมิประเภทต่างๆ ฟังก์ชันการคำนวณ ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ การเรียงลำดับและค้นหาข้อมูลในตารางทำงาน การประยุกต์ตารางทำงานในงานด้านต่างๆ
       ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทำงาน การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ จัดรูปแบบชิ้นงาน การสร้างแผนภูมิประเภทต่างๆ ใช้ฟังก์ชันการคำนวณ ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เรียงลำดับและค้นหาข้อมูลในตารางทำงาน การประยุกต์ตารางทำงานใน งานด้านต่างๆ
       เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ โดยใช้ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงประเมินผล เกี่ยวกับงานจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ผลการเรียนรู้
       1. อธิบายหลักการและส่วนประกอบของตารางทำงาน การคำนวณบนตารางทำงาน
       2. สามารถป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ
       3. จัดรูปแบบตารางทำงานพร้อมทั้งนำเสนอผลงานออกทางเครื่องพิมพ์ได้
       4. จัดรูปแบบเซลล์และการจัดการข้อมูล
       5. อธิบาย สร้างแผนภูมิประเภทต่างๆ
       6. การใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่างๆ
       7. เรียงลำดับและค้นหาข้อมูลในตารางทำงาน
       8. ฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่างๆ

Home Remedies For Wrinkles

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนโพธาวัฒาเสนี
มัธยมศึกษาเขต 8
ครูบ้านนอกดอทคอม
สภานักเรียนโรงเรียนโพธาฯ
TextBook
เฟสบุ๊คครูสามารถ

E-MAIL : samart@photha.ac.th | spenglao@hotmail.com